Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Delawaren osavaltio

Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (tämä "EULA") on oikeudellinen sopimus sinun ("lisenssinsaaja") ja JetCrypto, LLC: n ("lisenssinantaja"), joka on Trovemat-ohjelmiston kirjoittaja, mukaan lukien kaikki HTML-tiedostot, XML-tiedostot, JavaScript- graafiset tiedostot, animaatiotiedostot, datatiedostot, teknologiat, kehitystyökalut, komentosarjat ja ohjelmat, sekä kohdekoodissa että lähdekoodissa ("Ohjelmistot"), tämän EULA: n mukaiset toimitukset, joihin voi kuulua liitetyt tiedotusvälineet, painetut materiaalit ja "Online" tai sähköinen dokumentaatio.

Asentamalla, kopioimalla tai muuten käyttämään Ohjelmistoa lisenssinhaltija sitoutuu noudattamaan tässä EULA: ssa määritettyjä ehtoja ja ehtoja. Jos Lisenssinsaaja ei hyväksy tässä EULA: ssa määritettyjä ehtoja ja ehtoja, Lisenssinhaltija ei saa ladata, asentaa tai käyttää Ohjelmistoa.

1. Lisenssin myöntäminen

A) Lisenssin laajuus. Lisenssinantaja myöntää lisenssinhaltijalle tämän EULA: n ehtojen mukaisesti ei-yksinomaisen lisenssin hallussapitoon ja kopioon ohjelmistosta. Ohjelmistoa jakaa:

  • digitaalinen download
  • esiasennettu Bitcoin-pankkiautomaattien (Crypto-pankkiautomaatit)

B) Asennus ja käyttö. Lisenssinhaltija voi asentaa ja käyttää rajoittamattoman määrän kopioita Ohjelmiston käyttöoikeuden haltijan liiketoiminnasta.

2. Oikeuksien ja rajoitusten kuvaus

A) Rajoitukset. Käyttöoikeuden haltija ja kolmannet osapuolet eivät saa kääntää ohjelmistoa, purkaa tai purkaa ohjelmistoa lukuun ottamatta ja ainoastaan ​​siinä määrin kuin tällainen toiminta on nimenomaisesti sallittu sovellettavan lain mukaan rajoituksesta huolimatta.

B) Komponenttien erottaminen. Ohjelmisto on lisensoitu yhtenä tuotteena. Sen komponentteja ei saa erottaa käytettäväksi useammassa kuin yhdessä tietokoneessa.

3. Otsikko ohjelmistolle. Lisenssinantaja edustaa ja takaa, että sillä on laillinen oikeus ryhtyä ja täyttää tämän EULA: n mukaiset velvoitteensa ja että Ohjelmiston lisenssinhaltija ei tämän EULA: n ehtojen mukaisesti loukkaa minkään kolmannet osapuolet.

4. Henkinen omaisuus. Kaikkien nyt tunnettujen tai myöhemmin tunnettujen aineellisten ja aineettomien oikeuksien, nimikkeiden, etujen, tekijänoikeuksien ja moraalisten oikeuksien sisältämät oikeudet, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kaikkiin kuviin, valokuviin, animaatioihin, videoihin, ääniin, musiikkiin, tekstiin, tietoihin, algoritmeja ja tietoja, ovat lisenssinantajan omistuksessa. Ohjelmistoa suojaavat kaikki sovellettavat tekijänoikeuslainsäädännöt ja kansainväliset sopimukset.

5. Software Royalty. Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen muissa säännöksissä määrätään ja poikkeuksena Luvattajan tai Lisenssinsaajan päinvastaisista takuista, lausunnoista tai eduista, lisenssinsaaja hyväksyy ja vahvistaa hyväksynnän oikeudenhaltijalle, vastaanottaa ja jatkaa saa oikeuden 1-prosenttimäärästä kaikille ja mille tahansa liiketoimelle, jolla on ilmaiseva rahallinen arvo, joka on tehty Ohjelmiston kautta, mukaan lukien "Trovemat" tai mikä tahansa niistä johdettu ohjelmisto, lisenssinsaaja tai jokainen, joka käyttää Käyttöoikeuden antajalle osoitettua Ohjelmistoa, sitoudutaan kaikkiin lisenssinhaltijan tytäryhtiöihin ja kaikkiin Ohjelmiston omistajan tai osakkeenomistajan tai luovutuksensaajien kanssa, ikään kuin tämä olisi velvollisuus heille.

6. Tuki. Lisenssinantaja tarjoaa etätukea, joka on saatavilla tavanomaisten työaikoja pitkin 1-vuoden ajan.

7. Kesto. Tämä EULA on jatkuva tai siihen asti:

A) Lakkautetaan tai keskeytetään automaattisesti, jos lisenssinsaaja ei noudata mitään tässä EULA: ssa määriteltyjä ehtoja ja ehtoja; tai

B) Lisenssinantajan lopetettu tai keskeytetty, syy tai ilman sitä.

Jos tämä käyttöoikeussopimus on päättynyt, sinun on lopetettava Ohjelmiston käyttö ja tuhottava kaikki ohjelmiston kopiot.

8. Toimivalta. Tämä EULA katsotaan tehdyksi Delawaren osavaltion lakien mukaisesti, ja sitä on tulkittava Delawaren osavaltion lakien mukaisesti ilman, että sen säännökset ovat ristiriidassa lain säännösten kanssa. Tämän EULA: n mukaiset oikeustoimet tai menettelyt on saatettava yksinomaan Yhdysvaltojen Yhdysvaltojen Delawaren osavaltioihin, ja kukin osapuoli suostuu sen lainkäyttövaltaan. Vallitseva osapuoli kaikissa tämän EULA: n täytäntöönpanotoimissa on oikeus periä oikeudenkäyntikulut ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta asianajopalkkiot. Tämä EULA-sopimus on Yhdysvaltojen yksinomaisella lainkäyttöalueella ja sen toimivaltuudet korvaavat minkä tahansa toisen osapuolen valinnanvapauden.

9. Siirrettävissä. Tätä käyttöoikeussopimusta ei voi luovuttaa tai siirtää lisenssinhaltijalta, ja mikä tahansa yritys tehdä niin, on mitätön.

10. Erillisyys. Jokainen osapuoli ei saa käyttää minkäänlaista etuoikeutta, minkäänlaista valtaa tai mitä tahansa sen oikeutta käyttää mitään kummankin osapuolen käyttämästä viivästystä, eikä myöskään tämän oikeuden tai valtuuden yhden tai osittaisen käyttämisen estä sitä, mistä tahansa muusta tämänhetkisestä oikeudesta. Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin ratkaisee tämän EULA: n määräyksen panematta täytäntöön tai pätemättömäksi, tätä määräystä on rajoitettava tai se on poistettava mahdollisimman vähäisessä määrin, jotta tämä EULA pysyisi muuten täydessä laajuudessaan voimassa ja täytäntöönpanokelpoisena.

11. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE. LISENSSIN JA OHJELMAN VALITTAJAN KÄYTTÄJÄN KÄYTTÄJÄN NIMENOMAISESTI EI OLE MISSÄÄN OHJELMISTON TAKUUTA. OHJELMISTOA JA MUUTA KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT TARKOITETAAN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAI OLETETTUJA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITTAMAAN KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI RIKKOMISESTA. LISENSSI HYVÄKSYTÄ KAIKKI JA KAIKKI OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SUORITUSKYKYÄ.

12. VASTUURAJOITUS. LISENSSIN EI OLE VASTUUS LICENSEEILLE TAI MUISTA HENKILÖISTÄ TAI YKSITYISOIKEUDESTA KÄYTTÄÄ LISENSSIN KAUTTA MISTÄÄN TULOISTA, TULOISTA, SÄÄSTÖISTÄ TAI MUISTA SATUNNAISISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, POHJALAISESTA, SUORISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, SOPIVAT SOPIMUKSESSA TAI TAKUUTA TAKUUTA , TAI MUUTEN. Nämä rajoitukset on sovellettava rajoitetun korvauksen olennaiseen tarkoitukseen. LISENSSIN YHTEENSOPIMUKSEN VASTUU LISENSSIEN TAI MUIDEN KUIN LISENSSIEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIEN HENKILÖIDEN TAI YKSITYISKOHTAISEN SÄÄNNÖKSEN NOUDATTAMISESTA EI OLE LISENSSIEN LISENSSIN LISENSOITTAJAN RAHOITUSMÄÄRÄ.

13. Koko sopimus. Tämä käyttöoikeussopimus on koko lisenssinantajan ja lisenssinhaltijan välinen sopimus, ja se korvaa kaikki lisenssinantajan ja lisenssinsaajan aiemmat ymmärryt, mukaan lukien tämän EULA: n aiheen suhteen edeltävät edut, lausunnot, ehdot tai takuut.

20181018 VERSION